Home  »  Stichting Vermogensbeheer
Stichting Vermogensbeheer

ANBI informatie Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente Sirjansland

Fiscaal nr;

Het RSIN of fiscaalnr. van de stichting = 8131.89.676

Naam van de instelling;

Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente Sirjansland

Contactgegevens;

Postadres;

Stichting Vermogensbeheer HHG Sirjansland,

p/a Platte Capelledijk 2,

4306 NE Sirjansland.

Bestuur;

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen;

Dhr. T. Biemond voorzitter

Dhr. A.D. de Wit penningmeester

Dhr. A. van der Maas secretaris

Dhr. J. van der Maas bestuurslid

Beloningsbeleid;

Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging, ook worden geen leningen, voorschotten of
garanties verstrekt. Voor medewerkers in loondienst is de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling
van de Hersteld Hervormde Kerk van toepassing, en voor de gemeentepredikant de generale regeling voor de predikantstraktementen van de Hersteld Hervormde Kerk.


Beleidsplan;

Van toepassing is de (gemeenschappelijke) kerkorde van de Hersteld Hervormde kerk
(www.hersteldhervormdekerk.nl).


Doelstelling;

De stichting heeft ten doel;

a.       Het verkrijgen, beheren, en administreren van, alsmede het beschikken 
over vermogenswaarden inclusief (register)goederen op een zodanige
wijze dat de belangen van de Hersteld Hervormde Gemeente Sirjansland
op een evenwichtige wijze worden behartigd en voorts al hetgeen daarmee verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

b.       Anders dan met enig winstoogmerk de aan haar toebehorende vermogenswaarden
en (register)goederen duurzaam ter beschikking te stellen aan de Hersteld
Hervormde Gemeente Sirjansland ten behoeve van het gemeentelijk kerkelijk werk in 
de ruimste zin van het woord, al dan niet tegen een  ten hoogste kostprijsdekkende vergoeding.

Uitgeoefende activiteiten;

-        Het voorzien in de stoffelijke behoeften van de gemeente;

-        Het voorbereiden en opstellen van de begroting en de jaarrekening van de gemeente;

-        Het zorgdragen voor de geldwerving;

-        Het regelen van de wijze van gebruik van de kerkgebouwen en andere kerkelijke
gebouwen ten dienste van de gemeente;

-        Het beheren van de goederen waaronder gelden, gebouwen en andere
vermogensbestanddelen van de gemeente;

-        Het uitvoeren van het personeelsbeleid.

Klik hier voor de ANBI gegevens van de diaconie

Klik hier voor de ANBI gegevens van de kerkvoogdij


Financiële verantwoording;

Financieel jaaroverzicht Hersteld Hervormde Gemeente Sirjansland 2016

Inkomsten

2016

Uitgaven

2016

Totaal collecten

€   71.839,34

Predikantsplaats

€    40.626,41

Vrijwillige bijdrage, en giften

€   34.950,83

Onderhoud gebouwen

€      4.477,53

Diversen

€     4.114,99

Diversen

€    28.706,23

Totaal inkomsten

€110.905,16

Totaal uitgaven

€    73.810,17

Saldo per 31 december kerkvoogdij

over het jaar 2016:

€37.094,99