Home  »  Gemeenteleven  »  Sing-in
Sing-in

1. Komt allen tezamen

1. Komt allen tezamen, 
jubelend van vreugde: 
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de Vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 

2. De hemelse eng’len 
riepen eens de herders,
weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden! 
Komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 

3. O Kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefd' in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning.

 

2. Zo lief had God de Vader ons

1. Zo lief had God de Vader ons,
dat Hij Zijn eigen Zoon zond.
tot heil van ons gebroken hart,
omdat Hij ons zo kostbaar vond.
Hoe schrijnend diep was Jezus pijn

Toen Hij door God verlaten werd.

toch is het Jezus' bloed dat ons
weer dicht in Zijn nabijheid bracht.

 

 

2. O zie de Mens daar aan het kruis,
met al mijn schuld beladen;
beschaamd hoor ik mijn eigen stem
Hem loochenen en smaden.
Het was mijn zonde die Hij droeg,
totdat Hij riep: 'Het is volbracht!';
Zijn laatste adem bracht mij hoop,
Zijn sterven werd mijn levenskracht.


3. Ik roem niet meer in eigen kracht,
in gaven, in wat wijsheid is;
ik roem alleen nog in de Heer’,
Zijn dood en Zijn verrijzenis.
Hoe zou ik delen in Zijn loon,
de zege die Hij heeft behaald?
Maar dit weet ik met heel mijn hart:
Zijn offer heeft mijn schuld betaald.

 

3. Vol van pracht

1. Vol van pracht, vol van pracht,
schijnt een ster in d' oosternacht
wijzen leidt zij met haar gloren
daar, waar Jezus is geboren
Hier is 't heil, door hen verwacht.

2. Bethlehem, Bethlehem
hoort gij daar die eng'lenstem
Vrede op aarde, lof de Heere
's mensen heil is Godes ere
alle heem'len loven Hem.

3. Zingt verblijd, zingt verblijd
lied'ren aan de Heer gewijd.
Laat aanbiddend ons herdenken,
wat Hij ons heeft willen schenken,
wat Hij schenkt in eeuwigheid!

4. Psalm 98: 2 en 4

2. Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd;
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.

 

4. Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog;
't Gebergte vol van vreugde springen
En hupp'len voor des HEEREN oog:
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,
De wereld in gerechtigheid;
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
Wordt in rechtmatigheid geleid.

 

5. Lofzang van Maria: 1 en 3

1. Mijn ziel verheft Gods eer;
Mijn geest mag blij den HEER
Mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
Maar van Zijn gunst doet roemen.

 

3. Hoe heilig is Zijn naam!
Laat volk bij volk te zaâm
Barmhartigheid verwachten;
Nu Hij de zaligheid,
Voor die Hem vreest, bereidt,
Door al de nageslachten.

 

>> Muzikaal intermezzo <<

 

6. Lofzang van Simeon: 1 en 2

1. Zo laat Gij, HEER, Uw knecht,
Naar 't woord, hem toegezegd,
Thans henengaan in vrede;
Nu hij Uw zaligheid,
Zo lang door hem verbeid,
Gezien heeft op zijn bede.

 

2. Een licht, zo groot, zo schoon,
Gedaald van 's hemels troon,
Straalt volk bij volk in d' ogen;
Terwijl 't het blind gezicht
Van 't heidendom verlicht,
En Isrel zal verhogen.

 

7. Stille nacht (a capella)

1. Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
Die miljoenen eens zaligen zal, 
werd geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 

2. Hulploos Kind, heilig Kind, 
Dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Gij Uw rijkdom ontzegd, 
werd G’ op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 

3. Stille nacht, heilige nacht! 
Vreed' en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer!

8. Once in royal David’s city

1. Once in royal David's city,
Stood a lowly cattle shed,
There a mother laid her baby
in a manger for His bed;
Mary was that mother mild,
Jesus Christ her little child.

2. He came down to earth from heaven
Who is God and Lord of all,
And His shelter was a stable,
And His cradle was a stall;
With the poor, mean and low

Lived our Savior long ago.

3. But our eyes in truth should see him
Through his own redeeming love,
For that Child so dear and gentle
Is our Lord in heaven above,
As He leads His children on
To the place where He is gone.

9. Ik kniel aan Uwe kribbe neer

1. Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart,
bij U geborgen wezen!

2. Nog voor ik was een kindje klein,
zijt Gij op aard gekomen,
en hebt Gij zelf, zo vlek’loos rein,
mijn schuld op U genomen.
Eer 'k door Uw hand was voortgebracht,
had reeds Uw liefd' aan mij gedacht,
mij tot Uw kind verkoren.

3. Ik lag in donkerheid en nacht,
Gij waart mijn zon, mijn luister,
de zonne, die mij vrede bracht
en redde uit het duister.
O Jezus, wil mijn zonneschijn,
mijn kracht, mijn hulp, mijn sterkte zijn:
dan heb ik niets te vrezen.

 

10. Eer zij God in onze dagen

 

1. Eer zij God in deze dagen
Eer zij God in deze tijd
Mensen van het welbehagen
Roept de aarde vrede uit
Gloria in excelcis Deo
Gloria in excelcis Deo

2. Eer zij God die onze Vader
En die onze Koning is
Eer zij God die op de aarde
Naar ons toegekomen is
Gloria in excelcis Deo
Gloria in excelcis Deo

Lam van God Gij hebt gedragen
Alle schuld tot elke prijs
Geef in onze levensdagen
Peis en vree kyrieeleis
Gloria in excelcis Deo
Gloria in excelcis Deo

Verzoeklied

Wilt u een verzoeklied indienen?
Dit vinden we heel fijn, graag een lied uit de gele zangbundel.
Opgeven bij:
Karin van der Maas ( Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of 0624590359)
Wilma Hendriksen ( Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of 0623174598)